Morální a etické přesvědčení dle D&DPro začátek něco k termínu, který nemusí být všem jasný. Zkratka D&D znamená "Dungeons and Dragons", a jde o hru na hrdiny, od vývojářů Wizards of the Coast. Původně šlo o deskovku, v dnešní době už však na tomto systému funguje spousta počítačových her, stylu RPG a MMORPG.Já jsem se v tomto článku rozhodla rozebrat jeden ze stavebních kamenů tohoto systému, který je částečně aplikovatelný i v reálném životě.Jde o cosi na způsob přesvědčení člověka. V angličtině se tento celek nazývá "alignment". A protože v českém jazyce pro něj neexistuje vhodný ekvivalent, budu i nadále v textu budu používat originální anglický výraz. Zběhlí znalci anglického jazyka mi jistě prominou případnou kostrbatost některých slov, pro něž se v češtině hůře hledá vyhovující výraz.Alignment má dvě roviny - morální a etickou. Je nutné mít na vědomí, že obě sféry spolu souvisí. Kdybyste chtěli určit osobnost jedince jen v jedné z nich, šlo by jen o nástin, a neúplný celek. Každý člověk má v sobě obě roviny, které jsou nedílnou součástí osobnosti jedince. Samy o sobě jsou jednotlivé složky obou rovin celkem jasné. Ta komplexnější část tkví v kombinacích jednotlivých složek obou rovin. Nejvhodnějším způsobem, jak osvětlit rozdíly mezi všemi kombinacemi obou částí, bude ke každé napsat stručný popis, a uvést pro vás konkrétní příklady každé z nich.

Morální rovina


Zahrnuje základní rozdělení na tři části: Dobro, zlo, neutrál. V této sféře máme asi všichni víceméně jasno – každý si umí představit vyloženě dobrého a zlého člověka, i někoho, kdo je nevyhraněný.Můj názor: Dobrému člověku jde převážně o štěstí druhých, podle toho jedná, a jeho zásady by mu nedovolily ublížit jinému. Zlý člověk je naopak někdo, komu jde beze zbytku o vlastní prospěch, a nezdráhá se "jít i přes mrtvoly", je-li to nutné, nebo pro něj výhodné.

Neutrálně zaměřený jedinec si většinou hledí svého, neřeší černou a bílou. Nerozlišuje mezi "správným a nesprávným", a jedná spíše intuitivně, v zájmu zachování nějaké balance.Etická rovina


Zde se definují další tři podstatné části alignmentu: Řád, neutrál, a chaos. Popisuje prakticky to, jak stabilní/labilní dotyčná osoba je, a jak moc inklinuje k respektování řádu, autorit a různých standardů společnosti.Ve finále z toho tedy vychází devět možných nezávislých kombinací. Lze být osobností:Zákonně dobrou

Neutrálně dobrou

Chaoticky dobrou

Zákonně neutrální

Čistě neutrální

Chaoticky neutrální

Zákonně zlou

Neutrálně zlou

Chaoticky zlouZákonné dobro


Zákonně dobrý člověk, neboli "Křižák"

Zákonně dobrý jedinec je čestným a zásadovým ochráncem, který udělá vše, co od něho společnost očekává. Je někým, kdo je schopen bez mrknutí oka obětovat své štěstí, za účelem zajistit štěstí druhého. Ve světě DnD je nejlepším příkladem typický paladin – rytíř a léčitel, který vždy dostojí své přísaze. Zákonně dobrý člověk neuznává svobodu, je přísně zásadový, beze zbytku a zpochybňování následuje řád a pravidla, a lze se na něj vždy spolehnout. Tito lidé zároveň však postrádají toleranci vůči těm, co pravidla a řád porušují, a často si stojí za tím, že jejich pravda je ta jediná správná. S tím jde i fakt, že se mnohdy snaží "konvertovat" druhé, a chtějí, aby i oni přijali jejich pohled na svět. Pokud oni sami někdy ve svém kodexu uklouznou, cítí hlubokou vinu, a sami sebe za své jednání lynčují. Podle mne by do této kategorie mohli většinově spadat i lidé věnující se charitě, dobrovolníci, kteří pomáhají nemocným a postiženým, a obecně i mnozí lidé, co zasvětili svůj život víře v boha.Neutrální dobro


Neutrálně dobrý člověk, neboli "Dobrodinec"

Tito jedinci, dle mého typičtí altruisti, mají jakýsi vnitřní kompas, díky kterému cítí potřebu pomáhat druhým. Avšak v mnohem vyrovnanějším, a pragmatickém duchu, než je tomu u zákonně dobrých osob. Nekonají dobro proto, že "by se to mělo", a stejně tak jsou schopni najít si ve svém jednání vlastní okličky a zkratky; nikoliv však v rámci nějaké zbrklé a neuvážené akce. Většinou následují řád, nicméně tak jednají pouze proto, že je to výhodné pro jejich cíle. Nevnímají touhu slepě a bez výhrad dodržovat to, co je psáno. Neutrálně dobří jedinci bývají většinou stabilní a vyrovnaní, a ve svých činech zpravidla sebevědomí a metodičtí. Nesnaží se druhé přesvědčovat o nějaké své pravdě, raději za sebe nechávají mluvit své činy, a rádi druhé inspirují. Bývají vyrovnaní, netíží je většinou staré křivdy, nebo spatné svědomí – jednají zpravidla tak, že se tyto neduhy v jejich existenci nevyskytují. Příkladem neutrálně dobré osoby je například čaroděj Gandalf, nebo hrdina Zorro. Já bych sem navíc zařadila lékaře, záchranáře a obecně zdravotníky.Chaotické dobro


Chaoticky dobrý člověk, neboli "Rebel"

Chaoticky dobrý člověk je někdo, kdo stojí vždy na straně "klaďasů". Je to hodný člověk, jemuž jde mu o vyšší dobro, rovnost a spravedlnost, to vše ale i za cenu potenciálního porušení pravidel a řádu. Rebelie je aspekt, který je nejbližší právě tomuto přesvědčení. Chaoticky dobří lidé konají na bázi toho, co jim říká intuice a svědomí, s malým ohledem na to, co si o jejich konání pomyslí okolí. Neřeší příliš do hloubky, jaké mohou mít jejich činy následky, a neuznávají slepé následování pravidel. Tito lidé inklinují k tomu, přesvědčovat druhé o své perspektivě. Mají dobré srdce, a v případě nějakého vnitřního přešlapu je mnohdy tlačí svědomí. Příkladem takové osoby je ikonický Robin Hood. Do této kategorie bych ještě zařadila mnohé bojovníky za spravedlnost a práva druhých, nebo různé odbojáře.

Zákonný neutrál


Zákonně neutrální člověk, neboli "Soudce"

Zákonně neutrální osoba je někým, kdo se striktně řídí zákonem a jedná dle pravidel. Nevnímá však žádnou pevnou hranici mezi dobrým a zlým činem. Jedná prostě tak, jak je třeba, aby dosáhl kýženého cíle a výsledku. Nehledí na to, jak na jeho činy nahlíží ostatní; jde mu pouze o to, aby bylo vykonáno, co je potřeba, a aby to bylo vykonáno pořádně. Je mu zároveň víceméně jedno, jak co berou druzí, a své přesvědčení nikomu nevnucuje. Zákonně neutrální osoby jsou zásadové, a milují pořádek a dobrou organizaci ve všech sférách. Naopak vesměs neuznávají diverzitu, možnost volby a volnost. Necítí žádnou odpovědnost ani vinu za to, když někomu svým jednáním uškodí; jestliže toto bylo vykonáno v souladu se zákonem a řádem, mají pocit zadostiučinění a dobře odvedené práce. Mnohdy mívají i svůj vlastní mindset, kterého ovšem využívají stále v rámci dodržení základních pravidel společnosti. Typickým příkladem zákonně neutrální osoby je například hrdina Odysseus, popřípadě jiný spravedlivý král, soudce, či právník.

Čistý neutrál


Čistě neutrální člověk, neboli "Nerozhodnutý"

Tento alignment je ze všech devíti nejvzácnější. Je výsadou nestranných pragmatických jedinců, kteří se neradi rozhodují, na čí stranu se přiklonit. Nebývají příliš emotivní, dají hodně na racionalitu, a svými činy následují osobní cíle. Obvykle promyšleně a metodicky tak, aby neporušili žádná pravidla, ale zároveň aby ze svých aktů vytěžili maximum. Zákon a pořádek respektují, ačkoliv mívají výhrady k určitým složkám systému, ve který jakožto v jednotku nevěří. Nicméně ani přesto nepociťují touhu a potřebu rebelovat vůči těmto konstruktům společnosti. Čistě neutrální lidé bývají velmi inteligentní, druhé neodsuzují, a nepostrádají ani selský rozum. Kdyby se měli rozhodovat mezi tím, na jakou stranu se dát, zvolili by kupříkladu systém hlasování. V konečném důsledku si vyberou nejschůdnější řešení, díky němuž budou mít největší profit. Tito jedinci obecně nijak neřeší, co se děje okolo nich – záležitosti zvenčí spadají do centra jejich zájmu pouze v případě, že jim nějaký aspekt z tohoto potenciálně poslouží k nějakému určitému užitku. Nevýhodou tohoto alignmentu může být nerozhodnost a jisté sklony k apatii. Jako příklad mě ze známých osobností napadá jediná, a to Han Solo (Star Wars).Chaotický neutrál


Chaoticky neutrální člověk, neboli "Svobodná duše"

Chaoticky neutrální lidi bych označila za "ty svobodné", popř. anarchisty. Jsou to individualisti, kteří žijí naplno. Následují prakticky své vlastní subjektivní cíle, nemají příliš pohnutek konat něco pro druhé, avšak nechtějí ani druhým škodit. Obvykle následují pravidla jen proto, že musí, aby dosáhli svých určitých cílů. Nejhodnotnější složkou existence je pro tyto jedince volnost – proto mnohdy nesnesou, když se jim říká, co mají a nemají dělat. Svobodná vůle a prostor pro řádné a efektivní konání vlastních zájmů jsou pro ně bytostně důležité. Mohou mít pohnutky pomoci jiným lidem, stejně tak ovšem mohou být například zdatnými lháři (možno i obojí v rámci jedné pohnutky). Zpravidla je netrápí špatné svědomí, vnitřně se nezodpovídají nikomu, a mnohdy bývají nespolehliví. Tito lidé rovněž nejsou příliš organizovaní, a mohou ze dne na den měnit plány, i přístup k určitým věcem. Dobrým příkladem chaoticky neutrální osoby je kapitán Jack Sparrow (Piráti z Karibiku).Zákonné zlo


Zákonně zlý člověk, neboli "Tyran"

Zakonně zlé osoby operují v rámci neměnného kodexu, zákona a různých tradic. Tito jedinci by nikdy neporušili své zásady, které nadevše ctí – i kdyby kvůli dodržení tohoto měl někdo jiný přijít o život, bez mrknutí oka udělají, co je třeba. Mnohdy sami sebe nepovažují za zlé. Mají však za to, že jejich jednání je správné. Zákonně zlí lidé běžně používají nátlak, jakožto prostředek k dosažení svých cílů. Druzí buď přijmou jejich hodnoty, a přistoupí na stanovené podmínky, nebo budou čelit následkům vyplývajícím z toho, že se nepodřídili. Zakonně zlý člověk nebude v žádném případě cítit vinu, či odpovědnost za své činy (které pokládá za nezbytné, aby dosáhl výsledku). Na druhou stranu se na zákonně zlého jedince lze spolehnout v tom ohledu, že by neporušil podmínky určité dohody – řád, a zachování vlastní tváře v rámci zásad a férovosti, má pro daného člověka stále velký význam. Jde však stále o velice nebezpečný alignment, protože krutost a necitelnost, v kombinaci s vysokou inteligencí těchto lidí, může být v mnoha ohledech a scénářích, řekněme... nepříjemná.

Typickým příkladem zákonně zlé osoby může být kterýkoliv krutovládce nebo diktátor. Ze známějších fiktivních charakterů je zákonně zlý kupříkladu Darth Vader (Star Wars), nebo Magneto (X-Men).Neutrální zlo


Neutrálně zlý člověk, neboli "Zloduch"

Neutrálně zlí lidé bývají hnáni svými vlastními pohnutkami, a nehledí na nic, vyjma sebe a svého profitu. Jestliže se mohou ke svým cílům dostat prostřednictvím následování zákona, pak to udělají. Jestliže ne, nebudou váhat porušit jakékoliv (i své potenciální vnitřní) zásady. Mohou, i nemusí to být organizované osoby. V jejich přístupu je význačná nezodpovědnost a nedůvěryhodnost. Mohou uzavírat pakty, dohody, spojenectví, avšak tyto jsou schopni porušit a zahodit v momentě, kdy z dané situace přestanou profitovat. Nemají v povaze ubližovat komukoliv jen tak z plezíru, nebo když to není vyloženě nutné, ale nebudou váhat jít přes mrtvoly, když jim to přinese byť jen trochu užitku. Označila bych je za nebezpečnější, než jedince zákonně zlého přesvědčení. Právě proto, že nemají žádné pevné zásady a řád, který by následovali; což z nich dělá osoby nepředvídatelné. Příkladem neutrálně zlého charakteru je jakýkoliv nájemný vrah, popř. Boba Fett, nebo Jabba the Hutt (Star Wars)Chaotické zlo


Chaoticky zlý člověk, neboli "Ničitel"

Tyto osoby se dle definice starají pouze o sebe, a je jim zcela jedno, jak a komu svým jednáním ublíží. Jde o bytosti, jejichž esencí je naprostá volnost a zájem jen o sebe samé. Disponují naprostým disrespektem vůči zákonu a řádu, a jsou často přirovnáváni k démonům. Mohou ubližovat druhým na základě vzteku, nebo jen pro zábavu. Povětšinou jde o samotářské bytosti, vzhledem k tomu, že nevycházejí dobře s ostatními lidmi. Mohou být snadno kontrolovány, avšak jen do okamžiku, kdy dostanou šanci – potom té šance využijí, a jednání dotyčnému vrátí i s úroky. Zákon a standardy dodržují pouze z obav, že by je v opačném případě čekal postih. Chaoticky zlé osoby se označují za nejnebezpečnější jedince vůbec. Sérioví vrazi a různá mosntra jsou příkladem chaoticky zlých entit.Chaotické zlo podle Archivářky


A jelikož ať dělám co dělám, ve všech různých testech mi vychází právě tento alignment, přidám svou vlastní definici. Ta se úplně neslučuje se vším, co je v tomto kontextu bráno za neměnné.Podle mě je zrovna tomuto alignmentu věnováno velmi málo prostoru. Už jen to, že chaoticky zlá bytost může být stejně tak inteligentní (masový vrah), jako hloupá, a hnaná pouze vlastními pudy (monstrum), značí, že zrovna toto je z hlediska DnD celkem odfláknuté.Domnívám se, že základem chaoticky zlého člověka je pouze přirozeně sobecký přístup, manipulativní tendence, emotivní vnímání a jednání, a bezbřehá touha po svobodě. Do určité míry mohou být tito lidé bezohlední a sebestřední, ale pokud disponují vyšší inteligencí, nebudou se chovat kontraproduktivně. I chaoticky zlý jedinec má své zásady. Kupříkladu je pro něho důležitá rodina, a v jeho životě existují bytosti, kterým by za nic na světě neublížil, a nikdy by je nezradil.I chaotické zlo má svůj řád a fungující vzorce, ač to tak druhým nemusí připadat.

Závěrem


Můj názor je ten, že otázka dobra a zla závisí pouze na tom, co je stanoveno běžnými standardy. Všichni vědí, co se smí a nesmí, a to pouze díky zákonu a pravidlům. Hodně zjednodušeně vzato je zlý někdo, kdo řád porušuje, a dobrý je ten, kdo ho ctí, a celkově dodržuje stanovená pravidla.Etická stránka celé věci je podle mě zajímavější v tom ohledu, který si mnozí lidé nepřipouští.Všechno beze zbytku je vždy hnáno prvotními sobeckými záměry, ač se to tak mnohdy nemusí zdát. Je zcela jedno, jestli je jeden altruistický filantrop, nebo masový vrah. Cokoliv v životě děláme, děláme primárně proto, abychom naplnili nějaké svoje vnitřní touhy a potřeby. Mnohým jde o to, aby se zabilo více much jednou ranou, popřípadě se sami uskromní, aby se jiní měli lépe.Proč ale? Samozřejmě že proto, že oni sami se pak cítí jako dobří lidé, kteří dělají správnou věc, což je naplňuje. Oni se tak cítí, ne ti druzí. Ti druzí pouze mají benefity z toho, co pro ně daní lidé dělají, tudíž je z toho win-win situace. Neznamená to však, že jsou altruisti lepšími lidmi, jak se mnohdy někteří domnívají. Spousta lidí se raději stará sama o sebe, žije si ve svém vnitřním světě, a od druhých ocení stejný přístup ke své osobě.Nakonec, pro (anglicky zdatné) čtenáře, kteří by si chtěli vyzkoušet alignment test, přidávám odkaz na skvělou stránku:
Alignment TestArchivářka~
Komentáře

 1. Neb hry na hrdiny, tedy RPG (Role-Playing Game) mě míjely zdařile obrovským obloukem, mám o těchto záležitostech pouze povrchní povědomí, a to ještě díky bytosti s přezdívkou Jard01, díky kterému vím, že českou obdobou či spíše hrou částečně vycházející z D&D (Dungeons & Dragons) je mezi hráči velmi známé Dračí doupě.

  Takže už zde jen vytrousím toto: Blahoslaveni hrdinové, neboť jim se dostane velkého pokladu - prokleti ti, kteří věří v dobro a zlo, neboť se bojí stínů!

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dračí dopě jsem společně s Klímou podle Dungeons and Dragons zakládal já sám včetně pravidel a úvodní "dobrodržství i s hádankou na konci (Vlk, medvěd, tygr) je mé vlastní, po verzi 1.4 jsme se naprosto nepohodli o redukci zkušeností, kterou jsem požadoval a od projektu odešel velmi rozhádaný.....abych zjistil, že ve verzi 1.5 udělali přesně to, co jsem požadoval......Rozdělení o kterém píše Archa je z klasického D and D použité ve veškerých hrách od firmy SSI (Ravenloft, Eye Of the Beholder, Menzoberanzzam atd.) , Pokud budu mít čas, tak se jí k tomu vyjádřím více....nyní ho nemám : -(

   Vymazat
  2. Apropo...Bylo mi jasné, že se ty sama budeš situovat do chaotického zla :D , kdysi jsem to také tak bral jako ty, ale později zjistíš (doufejme)...že nejvíce(ale ne podle tvého popisu), nám ve vlastním životě sedí něco mezi neutrálním zlem a chaotickým neutrálem

   Vymazat
  3. Viz Azaztel Ohledně Dračího doupěte se můžeš jako fundované osoby co bys potřeboval zeptat mne. řeknu ti jako jeden ze spoluzakladatelů a tvořitelů pravidel vše, co bys potřeboval vědět...a samozřejmě....nejen tobě.

   Vymazat
  4. @ kolega ∞
   Ano, vidět šeď je bezesporu nejvýhodnější ^^

   @ Anathema
   Další déja vu, to ke zmínkám o základech Doupěte. :D A co se týče "ideálního" přesvědčení... Nevím, neutrální zlo mi připadá dle definic celé přízemní. Je mi ze všech přesvědčení nejméně sympatické. Chaoticky neutrál je zas anarchie bez pořádku. Za mě ne, ne. Když jsem si tento test dělala naposled, čekala jsem, že mi vyjde chaotické dobro. :D Jenže jsem v rámci úvah o výsledku došla k závěru, že moje čistě dobré pohnutky jsou zjevně jen propracovanější formou dosažení toho, za čím jdu. Každopádně chaos je nedílnou složkou mé osobnosti. Jak jsi ty došel k tomu, že by nám sedělo CN/NE?

   Vymazat
  5. @ LichKingAnathema

   Myslím, že jsem to jasně vyjádřil v úvodním komentáři, nemám pražádného zájmu do tohoto tématu pronikat nějak hlouběji, tedy předně RPG Dračího doupěte. Obecně by byla možná zajímavá otázka, neb jsou to v podstatě deskové hry, které ovšem s rozvojem internetu nabraly dalších možností. Takže diskuzi zasvěcených, tedy ne mojí osoby (Já tu jen teoretizuji) by mohlo být srovnání prožitků při hře reálně přítomných hráčů s online světem. Předpokládám, že by se názory na toto různily dle preferencí.

   @ Archivářka

   Přiznám se, že jsem tuto tvojí reakci, milá kolegyně, nepochopil. Stín je místo tmavé oblasti za neprůhledným tělesem, na které dopadá ze předu světlo. Stín v jiném smyslu může znamenat blud či nějaké zvnějšnění. Například uctívači Boha, kterého si vytvořili, neb samozřejmě nic takového neexistuje, tak činí proto, že si potřebují zvnějšnit své ego. To ego, kteří mnozí považují za něco špatného. Ovšem to se dostáváme opět ku otázce co je to špatné a dobré, co je zlo a dobro. A i na základě naší soukromé debaty víme, že je to vskutku velmi relativní, vzhledem například ku různým kulturním a nábožensko filosofickým zakotvením, že.. ovšemže.

   A-A

   Vymazat
  6. @ kolega
   Asi jsem to prvotně pojala moc ploše, bez výraznějšího přihlédnutí k hlubšímu významu; stíny v denním světle jsou z mé perspektivy převážně tmavě šedé barvy. V noci zase bývají černé... A já osobně nevidím mezi světlem a jeho absencí žádnou pevnou hranici. Beru to tak, že jedno bez druhého by nemohlo existovat. Maximálně mi šlo o utužení pointy v tom slova smyslu, že jakýkoliv extrém zavání fanatismem. Nevím ani, jak bych vnímala hrdiny ze tvé citace. Jinak fajnová zmínka, ohledně snahy zviditelnit své ego, i ze stran věřících a zapřísáhlých "pánbíčkářů" :))

   Vymazat
 2. Slovo "alignment" by som tu pokojne preložil ako "naladenie". To som tu prvý, ktorému je sympatické pozitívne naladenie, konkrétne neutrálne? U seba vnímam práve snahu jednať tak, aby mi následky mojich skutkov neskôr nebúrali život ako domček z karát. Z článkov, ktoré som od Archivářky čítal sa mi zdala byť vcelku metodická a teda je pre mňa prekvapením ten príklon ku chaosu. A obzvlášť chaotické zlo pôsobí ako naladenie ktoré nemôže mať dlhodobú udržateľnosť, znie to ako šlúženie pudom až po sebadeštruktívnosť. (Mal by som sa báť? ;-P ) Mám skúsenosti s RPG hrami, ale nerozumiem prečo sa tam toto naladenie vôbec vyberalo na začiatku, pri konštruovaní osobnosti. Hráč ho potom ajtak mohol porušiť a tým tvoriť "nekanonický" priebeh hry. V novších first-person hrách ako Thief alebo Dishonored bol hráč iba ohodnotený zjednodušeným systémom, napr. na koľko percent bol oportunistický, a takýto systém hodnotenia po dokončení miesie plne stačil. Využitie zmienených dvoch rovín v živote patrí medzi základné sebapoznanie, takže ho asi využívame bez toho, aby sme si to nejako bližšie všímali, ak nie sme naskrz "nerdi".

  OdpovědětVymazat
 3. After successful massive two or 3 times, you'll be able to|you probably can} positive that|ensure that|make sure that} your fortunes are about to shift. The Chinese have at all times been identified as gamblers, and they accept this. However, apart from state lotteries, the people of China haven't been uncovered to a scenario the place games have been legitimized and ma... The purpose of the current study was to know the medical and social building of pathological gamblers in Macau. In Macau, they are referred to as Paichai (扒仔), which accurately means “to seize money from others.”... Despite the vary 빅카지노 of free companies obtainable in Australia, few household and associates of people with drawback gambling access them.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat